Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Alsmede op door Internetstad ontvangen bestellingen van de klant en op diensten en werkzaamheden die door Internetstad voor de klant worden verricht.
b. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk (of via de e-mail) met Internetstad zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op die betreffende overeenkomst.
c. Internetstad is gerechtigd diens algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Aangaan en beƫindiging van overeenkomsten
a. Een overeenkomst komt tot stand na betaling door de klant en wanneer en voor zover Internetstad een bestelling aanvaardt of wanneer door Internetstad uitvoering aan een bestelling wordt gegeven; of, in geval van een door Internetstad gedane offerte, zodra de acceptatie van de offerte door de klant Internetstad heeft bereikt. Zowel deze acceptatie als een bestelling van de klant brengen met zich mede dat de klant bekend is en zich verenigt met deze algemene voorwaarden.
b. Internetstad behoudt zich het recht voor om een bestelling of dienst te weigeren, zonder opgaaf van reden.
c. Zolang de klant geen (volledige) betaling heeft verricht kan hij geen producten geleverd krijgen van Internetstad.
d. Bij ontevredenheid over een product kan de klant binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, het geld terugvragen. Het geld zal, met aftrek van gemaakte bank- en verzendkosten, op de rekening van de klant worden teruggestort.

3. Tarieven
a. Internetstad maakt diens tarieven voldoende kenbaar en brengt geen verborgen kosten in rekening.

4. Verplichtingen
a. In geval van overmacht kan de klant Internetstad nimmer aanspreken op het te laat leveren van producten. Van overmacht is onder meer sprake indien Internetstad verhinderd wordt door brand, waterschade, storm, omvallen van een bank en overheidsmaatregelen.

5. (Spoed)onderhoud
a. Internetstad is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Internetstad diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde (spoed)onderhoud van de systemen.

6. Toepasselijk recht
a. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Den Haag bevoegd.
b. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.